کودآلی سالم اکین ممتاز

1ـ کودی پاکیزه، بهداشتی، بدون‌بو، عاری از مواد شیمیایی و سازگار با محیط زیست.
2ـ کاهنده نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع.
3ـ افزاینده سلامت بخش‌های هوایی و زمینی گیاهان و درختان.
4ـ به‌علت پـاستوریزه بـودن، عـاری از هـرگونه تخم علف‌های هـرز بوده و جایگزینی مطمئـن برای کودهای حیوانی می‌باشد. 
5ـ به‌علت ارگانیک بودن، از نظر فیـزیکی، باعث پایداری خـاکدانه‌ها، از نظـر شیمیـایی، باعث جذب و تبادل بیشتر عناصر مفید (Cation Exchange Capacity(C.E.C و از نظر بیولوژیکی باعث افزایش فعالیت موجودات مفید در خاک می‌گردد.
6 ـ عــاری از هرگــونه باکتری‌هــــای غیــرهــوازی، قارچ‌ها و میکروارگانیسم‌های غیرمفید، در نتیجه محافظت مناسب از گیاه در برابر بسیاری از بیماری‌ها و آفات.
7ـ افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی و همچنین تداوم گلدهی در گیاهان زینتی.
8ـ تعدیل PH خاک به محدوده خنثی و بهبود کیفیت خاک‌های آهکی.
9ـ جلوگیری از زردشدن و ریزش برگ‌ها و افزایش زمان ماندگاری محصولات باغی.
10ـ هوموس موجود در کود سالم اکین ممتاز قـادر است در خاک‌های ماسه‌ای تا 4 برابر وزن خود آب جذب نموده و تدریجاً به گیـاه پس دهد، همچنین در خـاک‌های رسی، بـا قابل نفوذ نمودن خاک از تبخیر بیش از حد آب جلوگیری نماید
11ـ در اثر استفاده بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی ماکرو(N.P.K) زمین‌های کشاورزی به تدریج قدرت باروری خود را از دست داده و عمدتاً دارای مقادیر بالایی از عناصر ماکرو (N.P.K) به‌صورت غیرفعال و غیرقابل استفـاده برای گیاهـان می‌باشند، درصورت استفاده از کود سالم اکین ممتاز عناصر فـوق آزاد گـردیده و به سهولت جذب گیـاه می‌گردد. این فـرآیند قدم مفیدی از نظر حفظ محیط زیست و نیـز سبب بـاروری زمین‌های زراعی خـواهد شد.

ویژگی‌های کود آلی سالم اکین ممتاز در مزارع و باغات:

کود سالم اکین ممتاز
​​​​​​​کودی ممتاز با باردهی و بازدهی ممتاز

اثرات کود آلی ارگانیک سالم اکین ممتاز:

ـ رشد سریع گیاه
ـ شادابی بوته‌ها
ـ افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی و آفات
ـ افزایش بهره‌وری با تولید بیشتر در واحد سطح
ـ تولید محصول سالم، مرغوب و با مزه طبیعی

«وجـود میکـروارگانیسـم‌هـا در خـاک بـرای رشـد گیــاهـان بسیـار مفیـد می‌باشـد؛ با استفـاده از کود سالم اکین ممتاز و افزودن این عامل به خاک ، باعث رشـد کمّی و کیـفی محصولات خواهیم بود»

دانلود بروشور

دامنه آنالیزهای انواع کودهای آلی ارگانیک سالم اکین ممتاز